سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 
عضویت در هیات علمی در گروه فلسفه و کلام 
1381/07/01 
 
علمی،پژوهشی