تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
لیسانس 
1372 
حقوق 
دانشگاه (مجتمع اموزش عالی قم) 
 
فوق لیسانس 
1375 
فلسفه غرب 
دانشگاه تهران , دانشکده ادبیات 
 
دکترا 
1381 
فلسفه غرب 
دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات 
 
خارج