ارتباط عقل و اخلاق از دیدگاه هیوم
45 بازدید
محل نشر: اندیشه های فلسفی » زمستان 1383 - شماره 1 »(20 صفحه - از 117 تا 136)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
میزان تأثیر عقل در اخلاق در میان فلاسفه اخلاق، از جمله دیوید هیوم(1711-1776)، فیلسوف تأثیرگذار انگلیسی، محلّ اعتنای فراوان بوده است.هیوم دامنه نفوذ عقل را در اخلاق سخت محدود کرده و جز سهمی فرعی و اعدادی برای آن قائل نشده؛زیرا سهم اصلی را از آن احساسات و عواطف دانسته است؛امّا تا آخر به این موضع وفادار نمانده و در مواردی آرای ناسازگار با آن برگزیده، و در واقع عملا نشان داده است که برای عقل باید سهمی بیش از این در نظر گرفت.این مقاله، بر آن است تا ارتباط عقل و اخلاق از دیدگاه هیوم را مورد نقد و بررسی قرار دهد. واژگان کلیدی:عقل، انفعالات(احساسات و عواطف)، اخلاق، عقل عمیل. (*)تاریخ دریافت:13/2/83؛تاریخ پذیرش:27/7/83 (**)استادیار گروه فلسفه پژوهشکده حوزه و دانشگاه.